Ngnix下的日志,默认是一个文件,所有的访问记录都在这里,但日积月累,体积会变的很大,我们可以把这些日志以每天为单位,分割开来,以方便我们查看。

打开日志的方法:http://kzpu.com/?p=681

分割日志的方法:

vi /usr/local/nginx/logs/cut_nginx_log.sh

输入以下代码

#!/bin/bash
# This script run at 00:00

# The Nginx logs path
logs_path="/home/www/logs/"
# Nginx logs names here
logs_names=(access nginx_error www.domain.com www.domain2.cc domain3.com)

mkdir -p ${logs_path}$(date -d "yesterday" +"%Y")/$(date -d "yesterday" +"%m")/
num=${#logs_names[@]}
for((i=0;i<num;i++));do
mv ${logs_path}${logs_names[i]}.log ${logs_path}$(date -d "yesterday" +"%Y")/$(date -d "yesterday" +"%m")/${logs_names[i]}_$(date -d "yesterday" +"%Y%m%d").log
done

kill -USR1 `cat /usr/local/nginx/logs/nginx.pid`

给cut_nginx_log.sh添加权限

chmod +x /usr/local/nginx/logs/cut_nginx_log.sh

启用crontab命令

crontab -e

每天0点分割

00 00 * * * /bin/bash  /usr/local/nginx/logs/cut_nginx_log.sh

分割的日志在

/home/www/logs/2010/month/

下面

3 对 “Nginx下每天分割日志的方法”的想法;

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注